Stovyklų Atmintinė » Sutartis

STOVYKLOS SUTARTIS –SUTIKIMAS SU VAIKŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS)

2022 m. ______________ mėn. ___ d.

 

VšĮ „Tobulėjimas“, kodas 303026074, adresas J. Basanavičiaus g. 9-5 , Kuršėnai (toliau – Stovykla), atstovaujama  direktorės Jūratės Bujienės ir tėvai/globėjai, atstovaujantys vaiko interesus,

______________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

(toliau – Klientas), kartu vadinami Šalimis, sudarė šią sutartį.

SUTARTIES DALYKAS

Tėvai išleidžia savo sūnų/dukrą (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas) ____________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________

, (toliau – Stovyklautojas) į Stovyklą, _________________________________, Šilelių kaimas 1 A, Kuršėnų kaim.sen., Šiaulių rajonas, o Stovykla šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis priima vaiką stovyklauti.

Stovykloje pamaina prasideda 2022 m. ____________ d. ir baigiasi 2022 m. ________________ d. Stovyklautojas į Stovyklą privalo atvykti pirmąją pamainos dieną nuo 10.00 iki 15.00 val. Jei Stovykla rengia paskutinę pamainos dieną parodomąją programą, tėveliai (globėjai) informuojami Stovyklos apie tikslų paskutinės pamainos dienos stovyklautojo atsiėmimo laiką iš stovyklos.

STOVYKLOS TIKSLAI, VERTYBĖS IR TVARKA

2.1 Stovykla yra vaikų ir moksleivių aktyvaus poilsio, papildomo ugdymo ir užimtumo organizavimu užsiimanti įstaiga, siekianti suburti vaikus iš įvairių Lietuvos vietovių ir užsienio, kad jie galėtų bendrauti, mokytis, sportuoti ir susirasti draugų.

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Stovykla įsipareigoja:

3.1.1 2022 ________ – 2022 _________ dienomis priimti vaiką į Stovyklą.

3.1.2 Parengti ir vykdyti Stovyklos programą.

3.1.3 Užtikrinti saugią stovyklavimo aplinką, vaikų priežiūrą, žalingų įpročių prevenciją; higienos taisyklių laikymąsi; tinkamą vaikų maitinimą.

Stovykla turi teisę:

3.2.1 Siekiant užtikrinti stovyklavimo saugumą bei žalingų įpročių ir/ar nelaimingų atsitikimų prevenciją, Stovykla turi teisę patikrinti Stovyklautojų daiktus.

Klientas (tėvai/globėjai) įsipareigoja:

3.3.1 Sumokėti nustatytą stovyklavimo mokestį, atvežti ir pasiimti iš Stovyklos vaiką pagal kelialapio datas.

3.3.2 Užtikrinti, kad Stovyklautojas į Stovyklą neatsivežtų rūkalų, svaigalų, narkotinių ir toksinių, greitai užsidegančių ar sprogstančių medžiagų, peilių, ginklų, degtukų ir t.t. (tai, kas gali pakenkti Stovyklautojų saugumui); brangių daiktų: papuošalų, kompiuterio, iPod ir t.t.

3.3.3 Atlyginti Stovyklautojo padarytą žalą Stovyklos turtui, jei jis buvo apgadintas.

3.3.4 Užtikrinti, kad Stovyklautojas laikysis Stovyklos vidaus taisyklių, bendros tvarkos ir drausmės.

3.3.5 Supažindinti Stovyklautoją su šia Sutartimi prisiimtais įsipareigojimais ir stovyklos taisyklėmis (1 priedas).

3.3.6 Atvykstant į Stovyklą turėti sveikatos pažymą ir iki stovyklavimo pradžios informuoti Stovyklos vyriausiąjį vadovą apie rizikos faktorius Stovyklautojo sveikatai ir specialius poreikius.

3.3.7 Be ypatingų priežasčių nelankyti Stovyklautojo, o prieš ketinant apsilankyti pasitarti su Stovyklos vyriausiuoju vadovu.

3.3.8 Stovyklavimo metu neišsivežti Stovyklautojo už stovyklos ribų be Stovyklos vyriausiojo vadovo leidimo.

3.3.9 Stovyklautojas ar jo tėvai (globėjai) pasirašydami šią sutartį įsipareigoja pareikšti savo sutikimą/nesutikimą (sutarties priedas Nr. 2) dėl vaiko atvaizdo panaudojimo, VšĮ "Tobulėjimas" rinkodaros tikslais ar prezentacinei veiklai, ir asmens duomenų naudojimo.

Stovyklautojas įsipareigoja:

3.4.1 Gerbti Stovyklos vadovus ir kitus stovyklautojus, laikytis Stovyklos vidaus tvarkos taisyklių, stovyklavimo drausmės, dalyvauti Stovyklos programoje.

3.4.2 Laikytis maudymosi taisyklių, saugoti savo bei kitų stovyklautojų sveikatą.

3.4.3 Nerūkyti, nevartoti alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų. Be vadovo neišeiti už stovyklos teritorijos.

3.4.4 Saugoti ir tausoti Stovyklos turtą. Saugoti asmeninius bei kitų Stovykloje esnčių žmonių daiktus.

MOKESTIS UŽ STOVYKLAVIMĄ

4.1 Tėvai (globėjai) privalo laiku atsiskaityti stovyklos organizatoriui už teikiamas paslaugas.

4.2 Stovyklautojui neatvykus į stovyklą arba išsiuntus namo, nepasibaigus numatytam laikotarpiui, dėl Sutarties ar Stovyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo, mokestis negrąžinamas.

ATSTOVAVIMAS

5.1 Tėvai įgalioja Stovyklos vyriausiąjį vadovą stovyklavimo metu reikalui esant atstovauti Tėvus gydymo įstaigose, gauti iš medikų visą reikalingą informaciją apie Stovyklautojo sveikatos būklę, Stovyklautojo interesais gauti ir pateikti tėvų vardu prašymus, pasirašyti dokumentus.

PAREIŠKIMAI

6.1 Tėvai supranta, kad stovyklavimo metu egzistuoja normali rizika, jog Stovyklautojas gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas ir yra informuoti kad Stovyklos teritorijoje gali būti erkių, nešiojančių ligas.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1 Įvykus taisyklių pažeidimui, po pirmo atvejo Stovyklautojas yra įspėjamas. Po antro - bus susisiekta su tėvais. Jei netinkamas elgesys tęsis, Stovyklautojas bus, susisiekus su tėvais, išsiųstas namo.

7.2 Jei padaromas grubus Sutarties ar Stovyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas, Stovyklautojas gali būti išsiųstas namo be įspėjimo, susisiekus su tėvais.

7.3 Tėvai pilnai atlygina Stovyklautojo padarytą žalą Stovyklai.

7.4 Stovykla nėra atsakinga už pamestus ir dingusius Stovyklautojų daiktus.

KITOS SĄLYGOS

Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki kelialapio pabaigos pagal 1.2. punktą.

8.2 Visi ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.3 Sutarties pakeitimai ir papildymai gali būti daromi tik raštišku Šalių susitarimu.

8.4 Sudarydamos šią Sutartį Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei pasekmes.

 

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią ( po vieną kiekvienai Šaliai).

 

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

Tėvai/Globėjai:___________________________________________ VšĮ „Tobulėjimas“

Kontaktinis telefonas____________________________________